کتاب دگرگونی بزرگ

اثر کارل پولانی از انتشارات شیرازه - مترجم: محمد مالجو-دهه 1940 میلادی